اگر اطلاعات تماس مدیریت لیبل یا مدیریـت برای ارائه ندارید،می‌توانیــد
اطلاعات تماس شخصی خود را دو بار وارد کنید و به مرحله بعدی بروید.

۷. روی «done» کلیک کنید.

پس از تایید ادعای نمایه خود، به زودی ایمیلی از اپل دریافت خواهید کرد.